RODO

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami dotyczącymi RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Trudzia Sp. z o.o. z którym można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@trudzia.pl, pisemnie pod adresem: Trudzia Sp. z o. o. al. Karkonoska 45 53-015 Wrocław lub telefonicznie: +48 661 439 303.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@trudzia.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. odpowiedzi na przesłane zapytania (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 3. realizacji naszych obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 4. marketingu i promocji naszych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) do momentu wycofania takiej zgody.

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Informujemy, że zgodnie z przepisami ma Pani/Pan następujące prawa:

 1. dostępu do treści danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
  o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.

Zobacz także
Wybierz jeden z naszych gotowych projektów lub zamów indywidualny. Budujemy od projektu pod klucz. Wykonujemy roboty częściowe. Sprawdź naszą ofertę. Skontaktuj się z naszym specjalistą. Dołącz do 211 zadowolonych klientów z solidnymi domami!

Relacje z budów

Bądź na bieżąco i śledź nas na instagramie

Instagram - co miesiąc relacja z innej budowy!

Zaufaj inżynierom - spotkaj się bezpłatnie z doradcą budowlanym

Wyceń budowę domu marzeń

WYCEŃ BUDOWĘ DOMUBezpłatna wycena
cta-img cta-img-mobile