Czym jest i co zawiera projekt zagospodarowania terenu lub działki?

Projekt zagospodarowania terenu jest integralną częścią projektu budowlanego, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę. Składa się on z dwóch podstawowych elementów: części graficznej sporządzonej na zaktualizowanej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:000 oraz z części opisowej. Dokument ten jest sporządzany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt zagospodarowania działki lub terenu jest sporządzany przez osobę posiadającą odpowiednie do tego uprawnienia architektoniczno-budowlane.

Część opisowa projektu zagospodarowania terenu lub działki.

Część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu zawiera dokładne określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a także zakres oraz kolejność realizacji obiektów (jeżeli jest ich więcej). Architekt zobowiązany jest także do opisania istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz poinformowania o ewentualnych obiektach przeznaczonych do rozbiórki.

Najważniejszą częścią opisu jest prezentacja projektowanego zagospodarowania terenu, tj.:
-określenie odległości budynku od granic działki;
-określenie ukształtowania terenu oraz układu zieleni;
-opis urządzeń budowlanych związanych obiektem budowlanym;
-określenie sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
-wyznaczenie układu komunikacyjnego;
-określenie sposobu dostępu do drogi publicznej;
-opis parametrów technicznych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

Kolejnym bardzo ważnym elementem opisu projektu zagospodarowania działki lub terenu jest zestawienie powierzchni, na którym dokładnie określa się powierzchnię zabudowy, powierzchnię dojść i dojazdów, powierzchnię tarasów oraz tereny biologicznie czynne. Wszystkie te wartości muszą dodatkowo spełniać wymagania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie lub w warunkach zabudowy wydanych dla działki.

W dalszej części opisu powinny znajdować się:
-dane informujące o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
-dane informujące czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, a także czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską;
-dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia inwestycyjnego;
-informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

W ostatniej części opisu projektu zagospodarowania działki lub terenu znajdziemy także dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę. Określa się także inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, a także informacje o obszarze oddziaływania obiektów.

Wszystkie powyższe działania mają na celu jak najlepsze umiejscowienie projektowanego obiektu na działce oraz prawidłowe rozmieszczenie urządzeń budowlanych związanych z obiektem. Opisane elementy należy również zaprezentować w części graficznej projektu zagospodarowania terenu lub działki, którą także należy dołączyć do projektu budowlanego, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę.

Część graficzna projektu zagospodarowania terenu lub działki.

W części graficznej projektu zagospodarowania terenu, wykonanej na mapie do celów projektowych w skali 1:500, architekt powinien przedstawić przede wszystkim granice działki oraz terenu opracowania, jak również ich orientacyjne położenie w stosunku do sąsiadów. Najważniejsze jest także oznaczenie dokładnego położenia projektowanego obiektu budowlanego na tym terenie. Opisać należy:
-wymiary budynku;
-rzędne terenu istniejącego i projektowanego;
-liczbę kondygnacji budynku;
-wejścia i wjazdy (zarówno na teren działki, jak i do projektowanego budynku);
-odległości budynku od granic działki.

Ważne jest również dokładne oznaczenie powierzchni terenów utwardzonych, tj. dojść, dojazdów, tarasów, gdyż ich wartości muszą odpowiadać zapisom mpzp. Rysunek powinien zostać wzbogacony o układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu wraz z przyłączami do sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych. Mowa tutaj o przyłączu wodociągowym, kanalizacyjnym, czy gazowym. Ważne jest także przedstawienie sposobu odprowadzania i gospodarowania wód opadowych. Na projekcie zagospodarowania terenu należy również oznaczyć układ linii lub przewodów elektrycznych.

Projekt zagospodarowania terenu jest obowiązkowym elementem każdego projektu budowlanego. Należy sporządzić go zatem w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać walory i uwarunkowania terenu, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymogów zawartych w dokumentach planistycznych.